Nyishi Bible

https://www.bible.com/bible/1536/jhn.1.niss