General Secretary

Xumrwq-pvqrwqnam

Nyishi Baptist Ywrkum Dookumg Egjukutib Komiti tulug, Edministretib Komiti tulug, Istaf tulug ho Dipartmentel Komiti tulug bidub mwlwaqkam ngulwg Ywwnbo Jisu Kristog Eminb xumrwq-pvqrwq jinamsi ngoqgab koijaqb hempnam gopa.

 

Tugupui aaxiam Nyishi ko pengkolo Cvmny Sencuri vnywg vvrobdo diigar ho liigab kunum, hoqgv Cvmny Sencuri vnywg lvpa diigar ho Ywrkum ngv swwrob kunum,hoqgv hoq Ywrkum ngv Baptist Ywrkumgob Ywrgab kunv Arunacal Pradesh gv Nyishi Nyob hoolu lo hang pwkin gob swwrob kunum, hoqgv vtwr-anya ho Ywrkumg Doogwnamlo ngam Model Nampum, Naxarlagun lo vnyw 1971 ho mvgab kunum.

 

Nyishi Baptist Ywrkum Dookumg bon nyigwnannv: “Ywwlinpan bon nyijymvdwb.” Soq nyigwnan lvgab Nyishi Baptist Ywrkum Dookum ngv xinamjaq agum gommum ho doodwn; hv hvbnyiloqkam, attv-lvpw pwl swwdwb; attv-svka kaal swwdwb hoqgv attv-yupwmvdwb. Soq xinamjaq agum gommum lvgab Nyishi Baptist Ywrkum Dookum ngv swwrob kunum hoqgv anyo-axo feloship Arunacal loog hoq gamkam hwwtaqnv Ywrkum ngv lwwpy gola camxleq vpy go mvlinpakun. Pwnbog anya hoqgv Nyishi Baptist Ywrkum Dookum ngv sija lwwum laaleqgo bon nyinbo ngv bon nyil doodkun.

 

Nyishi Baptist Ywrkum Dookum urwho Dipartment ngv camg doodwn hoq tulu hv: Mision, Tuudy-yaamy, Pastorel, Dvn, Kristian Edukeson, Planing la Deblopment, Kristian Litrecar, Fainens hoqgv Rilif la Rixebilitason. Hoq Dipartment tulu si kwrwjaqb, hindyjaqb ho hominkvlinb at-atwg bon nyisam nyil doodwn ho hvb nyil doogumgab Dookum ngv lvqcy anya ngam xila nyomadvb naal doodwn.

 

Pwnbog lvqcy cinam lvgab ho Dvrwq Yejig svka kogab, Dookum ngv ho yayaq alwb bon nyitis mwwl otuqb vvl doodwn, hvtwqma hvbmabde Dookum ngv Att Jisu gab bon nyiklo hintwr-nyelinnv, vsy-axaq kv hwdgo haajaqkam attwg nyilaq-mvlaq ho nyiny-vvny denam lvgab nyid-vvdkub mwwbwq pakun.

 

Bon nyilinnam nyiqtuq si nyi akin gonwg nyinam hoqgv ma hvbmabde hang pwkin gob nyinam hoqgv. Ngulv akin-akin hoqgv aado minsdvb nyimadvn hvbmabde ngulwg bon nyinam ngv vigo nyiqtuq nyilindvb looxiam vigo ajin jinl doodwb nyidwn, hoqgab Nyishi Baptist Ywrkum Dookum ngv Baptist Kristian niicwr cwrxy gab ho hvbkalam hang luukin baqnbo tulu gab lvkin gob bon nyibumdvb hoqgv bon nyinammam vi yayaqgo nyiqtuq nyilin dvb aki-akin svka kako kapeq gvdwl bon nyimdvb vyappam cwqko pvvjypan.

 

Mwjwdo kwrwjaqb porybo tulu ngv soq Nyishi Baptist Ywrkum Dookum Huebsait bortulu sam anyajaqb pory yenpv hoqgv cengdy sangam bepanam tulungam, nyinam-vvnam tulungam hoqgv Nyishi Baptist Ywrkum Dookumg goqlw tulungam so kapatayin. Ngulv mood vxiam nulwg haakaml bon nyimdvb albo tomswr nammam hoqgv xinamjaq bedarl betum nammam haangjaq soqgv loorwqdvn.

                                                                                                                                                  Nwrm Tar Choya, General Secretary