History

 

Nyishi Baptist Ywrkum Dookumg Gon

 

Soq Nyishi Baptist Ywrkum Dookumg gon sam cengdwb hvbnyiloqkam ngulv kolwg “Nyishi Kristian Istudents Yunion” ak 1969 vnyw ho Jon Farth Mission Iskul, North Lvkimpur, Assam lo nyirob nam hoqgv cengdwb nyipa. Hoq Nyishi Kristian Istudents Yunion ham Tuup Epaq Tana Tara President gob ho Nwrm Tvr Tana Tara Sekreteri gob nyilayil nyirobnum.

 

Vnywngam lwg Dookum nammam “Nyishi Kristian Istudents Yunion” ngv otuq cociqb Kucuq Panya Baptist Ywrkum lo 1970 vnyw ho doonum, hoq kokwb lwnydvb Nyelam Baptist Ywrkum lo 1971vnyw ho doonum, hoqgv lwum dvb Cer Baptist Ywrkum lo vnyw 1972 ho doonum. Soq lwum dvb Dookum do ho “Nyishi Kristian Istudents Yunion” emin ngam “Nyishi Kristian Konbenson” hvl kwly kunum. Vnyw 1973 ho lwgda lwpy deenbo Dookum ngam Kucuq Panya Baptist Ywrkum lo nitib kwlynam emin “Nyshi Batist Konbenson” hvl emin nam lvgab doonum. 1974 vnyw ho lwng deenbo Dookum ngam Xvmlw Nampum lo dootanum, hvbmabde Kristian nyinbo nyi tulu ngam hintwr-nyelin jaq dvb Kristian nyimabo tulu ngv nyob-nyet pagumgab hoq Dookum ngam doony kumanum, hvbsukjaqkam Dookum ngam nywwg-nywwnygob apaqpeel lwx dvb Dookum ngam Jon Farth Mission Iskul, North Lvkimpur, Assam lo Lwcwr Poolwg loo cvmnyleq kvn hoqgv cvmyleq piin xaqb, 1977 vnyw ho dooknum.

 

Kvn deenbo Dookum ngam Dengka Baptist Ywrkum lo 1978 vnyw ho doonum. Soq Dookum so lwgda “Nyishi Kristian Konbenson” emin ngam “Subansiri Baptist Kristian Esosieson (SBKE/SBCA) hvl kwly kunum. SBKE ngv mwnwg Pwnbo gab bon nyinam ngv nyijiq-nyixiaq kv doojaqkukam Vnyw Cvmnyleq Nywwng Soonam (Silbar Jubili) ngam koijaqb hemp-hvnywr kunv Model Nampum, Naxarlagun lo Lwb Poolwg camleq lookin hoqgv camleq loum xaqb vnyw 1996 ho sooknum.

 

Cvmnyleq kia dvb Dookummam Lwmy Poolwg loony aal vnyw 2001 ho Sagali lo sijag mwlwngv cingpwnam “Nyishi Baptist Ywrkum Dookum (NBYD/NBCC)” sam SBCA hvl emin nam hoqgv kwly kunum. Vnyw 2006 ho Nyishi Baptist Ywrkum Dookumg Pvvbam la Gomlam mvlin kunum hoqgv Dookum sam aljaqb swwl-geel doomdvb hvl sijag Pastorel Renjy tulu sam mvlinpan.